Srijeda 24.5.2023. / 18.00 / MULTIMEDIJALNI INSTITUT – MaMa / PREDAVANJE

Ray Brassier: Politika procjepa

Ovo predavanje razmatra dvije rekonceptualizacije komunističke politike koje izviru iz tzv. „krize marksizma“ 1970-ih. „Politika procjepa“ Théorie Communiste elaborira paradoks kojim proleterska borba za samoreprodukciju u kapitalu i protiv kapitala konvergira s ukidanjem sebe i kapitala, kojega suutemeljuje. Za Alaina Badioua, politička borba počinje prijelomom s političkom inskripcijom društvenog(ih) odnosa. Proleterska disidentifikacija uspostavlja komunizam kao politiku odvajanja. Ove dvije dijalektike – proturječja i oduzimanja – rezultiraju u dvije različite i antagonističke verzije komunističke politike.

Ray Brassier je profesor filozofije na Američkom univerzitetu u Beirutu. Autor je djela Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction (Palgrave Macmillan 2007). Trenutno radi na knjizi naslovljenoj Fatelessness: Freedom and Fatality after Marx.

Moderira: Ozren Pupovac

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.